Rękojmia i gwarancja to uprawnienia zabezpieczające, które przysługują inwestorowi, gdy po odebraniu obiektu budowlanego ujawniły się w nim wady fizyczne. Jeżeli w umowie została przewidziana odpowiedzialność wykonawcy budowy z tytułu gwarancji, data odbioru obiektu będzie tym samym początkową datą odpowiedzialności za wady. W związku z tym, gdy po odbiorze obiektu budowlanego ujawnią się wady fizyczne, inwestor będzie mógł skorzystać z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi bądź z tytułu gwarancji, oczywiście jeśli postanowienia danej umowy przewidują takie uprawnienia. Brak jest regulacji prawnej, która odnosi się do rękojmi. Z przepisów jedynie wynika obowiązek do stosowania zasad i norm, które obowiązują w nawiązaniu do umowy sprzedaży. Dlatego też używane w przepisach terminy: sprzedawca i kupujący należy przypisać również do inwestora i wykonawcy. Odpowiedzialność z tytulu rękojmi ponosi wykonawca wówczas gdy wada się ujawni. Należy zaznaczyć, że odpowiedzialnośc wykonawcy nie będzie zależna od jego winy czy też od jego wiedzy o istnieniu wad. W ramach rękojmi inwestor ma większy zakres ochrony niż ta, która przysluguje mu na zasadach ogólnych, które wynikają z przepisów kodeksu cywilnego w odniesieniu do niedopuszczalnego wykonania zobowiązań przez dłużnika. Odpowiedzialność w przypadku rękojmi nie jest oparta o zasadę winy, co za tym idzie wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności z tytulu rękojmi powołując się na na okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialnośći.

http://www.dekoteria.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPodstawy biznesu transportowego
Następny artykułKrawcowa